1-Minute Manager's Edge: Komatsu HB365LC-3 Excavator

March 8, 2017

Komatsu's Kurt Moncini describes the generator technology in the hybrid HB365LC-3 excavator.

Komatsu's Kurt Moncini describes the generator technology in the hybrid HB365LC-3 excavator.

Related

Earthmoving

Komatsu

Sept. 7, 2011